මහින්දගේ ප්‍රශ්නවලට රනිල් රවි දෙන උත්තර - Hiru News 02-08-20