අන්තවාදය ගැන ජනපති ස්ථාවරය - මර්දනය කරන හැටි - Hiru News 06-12-21