නීතිපතිගේ සේවා දිගුවට ජී.එල්. ගෙන් චෝදනාවක් - Hiru News 17-06-24