\'පක්ෂය ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය සේරම මගේ අය නෙමෙයි\' - Hiru News 19-09-23