කොළඹ රත් කළ කඳුළු ගෑස් - කලබල මැද අසරණ වූ ජනතාව - Hiru News 07-07-22