අහිංසකයින්ට චෝදනා කරන්න එපා ! - දැං මම ද වැරැදි - Hiru News 15-01-22