අධික වේගයෙන් මරු වැළඳ ගත් ගුවන් හමුදා සෙබළා - Hiru News 23-07-21