තායිවානයට ආ ප්‍රබල භූ කම්පනයේ සජීවී දර්ශන - Hiru News 03-04-24