කින්නියා ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති රිමාන්ඩ් - Hiru News 26-11-21