බන්ධනාගාරයට මත්ද්‍රව්‍ය රැගෙන ගිය පූසා - Hiru News 02-08-20