මම නෑදෑයෝ බලන්න ආවා ඉතිං - මට තමයි චෝදනා ඔක්කොම - Hiru News 18-08-22