අත් පා ගැට ගහලා ඇළට දාලා - රත්ගම රත්කළ ඛේදවාචකය - Hiru News 20-09-23