බැරල් පිටින් මාට්ටු වූ හංගන් සිටි ඩීසල් තොගය - Hiru News 24-06-22