\'මමයි සුපර්මෑන් කියන නාට්ටියේ ජවනිකාවක් මේ\' - Hiru News 21-11-23