අගමැති විසඳුම පිළිගන්න බෑ ! - ගුරු වර්ජනය දිගට ම - Hiru News 14-10-21