ඉන්දීය මුහුදු සීමා වළල්ල හදිසියේ තර වුණේ ඇයි - Hiru News 14-05-22