කොටහේන ප්‍රදේශයට අද සවස හයේ සිට ඇඳිරි නීතිය - Hiru News 23-10-20