සෝමාවතියේ දර කැඩීමට ගිය පුද්ගලයෙකු අතුරුදන් - Hiru News 04-10-23