එල්ලවන චෝදනා ගැන මුරලිගෙන් පැහැදිලි කිරීමක් - Hiru News 18-10-20