විභාගය අත ළග තිබියදී දිය යට සැඟවුනු සිසු ජීවිත - Hiru News 02-08-20