ලීයට පණ දෙන රංබණ්ඩා - එකැසින් කැටයම් කපන අපූරුව - Hiru News 09-02-23