ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට පත් වූ රත්‍රන් - Hiru News 18-08-22