ජනපතිගේ සූත්තර ඔක්කොම දන්නා සුජීවගේ උපකල්පනය - Hiru News 13-02-24