කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු අංශයට අමුත්තෙක් - Hiru News 23-07-21