අකුරු කරවූ තක්සලාවෙන් උපහාර ලද කැප්ටන් මාවලස් - Hiru News 23-09-22