ආණ්ඩුකාරවරියගේ රථය නවතියි - පයින් ගිය ගමන මෙන්න - Hiru News 08-04-21