කොවිඩ් පාලනයට හරස් වූ ඉන්දියාවෙන් හොරෙන් එන අය - Hiru News 16-09-20