පෝලිම පැන්න ටිපර් චණ්ඩියා - හයිජැක් කරපු බවුසරේ - Hiru News 23-06-22