සහල් හිඟ වීමේ අවදානමක් - මොකක් ද මේ කොළ කහ වෙන ලෙඩේ - Hiru News 25-01-23