ගෑස් අනතුරුවල සුලමුල - පිපිරීමට හේතුව හෙළිවෙයි - Hiru News 26-11-21