රියදුරු බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ - Hiru News 23-10-20