අපිට පක්ෂ පාට අවශ්‍ය නෑ - මීට පස්සෙ බස් දෙන්නෙ නෑ - Hiru News 15-05-22