ජනපතිගෙන් ජපාන ආයෝජකයින්ට - විශ්වසනීය සහතිකයක් - Hiru News 27-05-23