පාං කියා ගන්න බැරි පාං - පසුම්බිය පත්තු කරන කොත්තු - Hiru News 29-11-21