ඉන්දීය විදේශ ලේකම් දිවයිනට - හතර අතෙන් ලැබෙන ආධාර - Hiru News 23-06-22