අපිටත් දුකයි - අපිට ලැබෙන්නේ අපේ දෛවයේ ලියා ඇති දේ - Hiru News 19-09-23