කොළඹ කොටුව විකිණීමට විරෝධය - මේවා සාංඝික දේපල වගේ - Hiru News 11-06-21