මැරුණේ කොළඹ පරීක්ෂණ ඩයගම - හේතුවක් නොමැති මරණයක් - Hiru News 23-07-21