මේ වෙලාවේ හොරකම් කරන උන්ට - වැහි නැති හෙණ ගහන්න ඕනේ - Hiru News 06-07-22