නැවෙන් විහිදෙන තෙල් - මියගිය මුහුදු ජීවීන් වෙරළට - Hiru News 11-06-21