පාර හරස් කළ බස්වලට තෙල් නෑ - හෙට මේ බස් පන්සියයත් නෑ- Hiru News 06-07-22