අධිකරණ නියෝගය ලැබීමත් සමග වරාය සේවකයන් ගත් පියවර - Hiru News 02-08-20