අවසර නැති පිටස්තරයන්ට පාර්ලිමේන්තු කමිටු තහනම් - Hiru News 21-11-23