ඩොලර් ගැන බොරු කියන ආණ්ඩුව - ආණ්ඩුවේ ඔලමොට්ටල තීරණ - Hiru News 01-12-21