අගමැතිගේ සබඳතාව කියා පී.එච්.අයි.ට පහර දුන් භික්ෂුව - Hiru News 16-09-21