මල්ශාලාවලටත් මල්වඩම් - මැරිලත් නිදහසක් නැති රටක් - Hiru News 28-06-22