දළදා සිරිතේ ඇත් පන්තිය - ඇතුන්ට කෙරෙන තෛල සම්බාහනය - Hiru News 11-08-22