පොල්තෙල් මිල ඉහළ යාමට හේතුව නැව් ගාස්තු ඉහළ යාමලු - Hiru News 17-06-24