පෝස්ටරේ කතාව බොරුවක් - බිරිඳ සහ මව කියන සංවේදී කතාව - Hiru News 06-12-21