ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තරග පරාජය ගැන චමරි කියන කතාව - Hiru News 12-06-24